Общи условия

Тези условия за употреба (наричани по-долу „Условията за употреба”) са приложими за сайта www.system.acton.bg („Уебсайта”), притежаван и управляван от Актон електроникс ООД, бул.Цариградско шосе 135Д, гр.София, България (наричан  по-долу ‘Acton’).

С използването на нашия сайт Вие показвате, че приемате тези условия за употреба и, че сте съгласни да ги спазвате.
1. Достъп до Уебсайта

(1) Достъпът до Уебсайта изисква регистрация като ‘Потребител’

(2) Регистрацията е отворена за Компании и Професионалисти в Отоплителния или Охладителен бизнес в България. Физическите лица трябва да са най-малко на 18 години. Компаниите трябва да бъдат регистрирани от договорно и правно оторизиран представител, който е физическо лице.

(3) Регистрацията изисква

а. Име на компанията (ако е приложимо)
б. Фамилия, име
в. Професия/Занятие
г   Служебен адрес
д. Служебен телефонен номер
е. Служебен електронен адрес

След Регистрацията данните ще бъдат проверени за цялостност и видима правилност. В случай, че няма очевидни грешки, регистрацията ще бъде нормално приета без излишни забавяния и на Потребителят ще бъде отворен профил. Acton ще информира по електронната поща за състоянието на Регистрацията.

(4) Вие се съгласявате да уведомявате Acton незабавно за всякакви промени, касаещи Вашата регистрация като изпратите електронно писмо на info@acton.bg

(5) Acton си запазва правото да откаже регистрация на Потребител или да унищожи или замрази профила на Потребител (ако има такъв) по своя преценка, включително, но не и ограничена само до ситуациите, когато според нас данните не са правилни, съвременни или цялостни, или ако по наше мнение такова действие би било подходящо (включително при подозрение в регистриране на множество профили/Потребителски профили на едно и също лице).

(6) Ако Уебсайтът притежава функция, която позволява на на Потребителя да качи Потребителски Профил, Acton не проверява профилите редовно след първото преглеждане при Регистрацията. Acton не поема никаква отговорност за верността и пълнотата на Потребителските профили.
2. Пароли и подробности, свързани с Профилите

Всеки потребител сам избира свой уникални потребителско име и парола. Потребителят е отговорен за поддържането на конфиденциалността на своята парола, номер на профила, идентификация и други подробности (ако има такива) и за всички дейности, свързани с Потребителския профил. Всяка неоторизирана употреба на Потребителския профил или нарушение на сигурността трябва да бъдат докладвани на Acton незабавно. Потребителската регистрация и/или абонамент са лични. Те не могат да се разкриват или предоставят на други. Всеки потребител следва да внимава като бизнесмен и да се увери, че трети страни няма да имат достъп до потребителския профил. Достъпът от служители на Потребителя и друг персонал под управлението на Потребителя е разрешен.
3. Използване на Уебсайта

(1)  Съдържанието и останалата информация, налична в Уебсайта, се осигуряват „КАКТО СА”. Acton не отговоря и не дава гаранция, по никакъв начин, относно точността, полезността или сигурността на никакво съдържание или друга информация, налична на Уебсайта.

(2)  Съдържанията са налични единствено в рамките на техническите и експлоатационни възможности на Acton. Acton се стреми да осигури наличието на Уебсайта непрекъснато, но Acton си запазва правото да прекратява или премахва някакъв или всички елементи от Уебсайта, включително неговата структура, условията за използване, URL и съдържание или друга информация без предварително предизвестие, особено поради технически или експлоатационни причини.

(3)  На Потребителите не е позволено да събират, съхраняват и използват лични данни от други Потребители на Уебсайта, освен ако другите Потребители не са заявили своето съгласие.

(4)  От Потребителите се изисква да използват съдържанието внимателно през цялото време.

(5)  Когато Потребителите влязат, за да получат достъп до Уебсайта или част от него, където Acton осигурява „излизане”, „изход” (или подобна) опция, Потребителите имат задължението да се отрегистрират или излязат от профила в края на всяка сесия. Acton си запазва правото да отрегистрира Потребителите, чиито профили са неактивни за дълъг период от време.
4. Интелектуална собственост и права за ползване

(1) Съдържания, като например текстове, снимки, изображения, софтуер, търговски марки, лога и продуктови имена на Уебсайта, представляват Интелектуална собственост на или са лицензирани на съответните производители, за чието използване Acton е опълномощен.

(2) Acton гарантира на Потребителите безплатно, неизключително и лично право да използват съдържанието за комерсиални цели без правото да модифицират или променят материалите по какъвто и да е начин, нито да изтриват или променят текстовете за авторски права или търговски марки. Потребителите могат да свалят и визуализират текстовете на компютърните си екрани за незабавна употреба и отпечатване. Потребителите получават неограничено право да ползват това съдържание. Но Потребителите не могат да копират, разпространяват, публикуват, излагат на показ, показват, излъчват, правят обществено налично или възпроизвеждат съдържанието, освен ако то не е изрично осигурено за тази цел. Част от съдържанието може да изисква допълнително споразумение, с което Потребителите ще бъдат помолени да се съгласят преди употреба.

(3) При Прекратяването на това Споразумение Потребителите трябва да преустановят използването на съдържанието на Уебсайта, освен ако не е изготвено отделно споразумение за използването на такова съдържание или съдържанието е било свалено и отпечатано в съответствие с клауза 4 (2) по-горе.
Качване на съдържание или материали на Уебсайта

(1)  Ако и когато използвате дадена функция, която Ви позволява да качвате материали или да публикувате съдържание на Уебсайта, тези материали или съдържание трябва да не са незаконни, обидни, оскърбителни, неприлични, клеветнически, нецензурни или заплашителни

(2)  Всеки материал, който качите на нашия Уебсайт ще бъде считан за неконфиденциален и нелична собственост и Acton има правото да използва, копира, разпространява и разкрива пред трети страни всякакъв такъв материал за всякакви цели. Освен това Acton има правото да разкрива самоличността Ви на трети страни, които заявят, че публикуваният или качен от Вас материал на Уебсайта представлява нарушение на техните права върху интелектуална собственост или на техните лични данни.

(3)  Acton не може да бъде държана отговорна по никакъв начин от трета страна, за съдържанието и точността на материали, публикувани от Вас или друг потребител на Уебсайта.

(4)  Acton има правото да отстранява всякакви материали или публикации, които правите на Уебсайта, ако според Acton, този материал не отговаря на стандартите за съдържание, изложени в клауза 5 (1) по-горе.
6. Замразяване на правата за достъп

Ако Acton има причина да счита, че Потребителят не се съобразява с някоя от точките в тези Общи условия или нарушава други законови правила във връзка с уебсайта, Acton може да замрази достъпа на Потребителя до Уебсайта. Acton ще информира Потребителя чрез електронната поща за Замразяването и причините за това.
7. Отговорност

(1) Съдържанието на Уебсайта се предоставя безплатно. Acton не поема отговорност за недоказуеми действия, освен ако не са предизвикани преднамерено или поради престъпна небрежност или в случаи на физическо увреждане.

(2)  Материалите, показани на нашия уебсайт се предоставят без никаква гаранция, условия или гаранционни условия по отношение на точността. Поради постоянното развитие на продуктите ни, информацията на този Уебсайт може да съдържа технически неточности или типографски грешки. Информацията може да бъде променена или обновена без предизвестие. Acton може също да извършва подобрения и/или промени по продуктите и/или програмите, описани в тази информация по всяко време без предизвестие.

(3)  Въпреки че Acton се стреми де осигури Уебсайтът да бъде наличен 24 часа в денонощието, Acton не може да бъде държана отговорна, ако поради някаква причина нашият Уебсайт не е наличен в даден момент или за даден период от време. От време на време достъпът до нашия Уебсайт може да бъде временно прекратен без предизвестие.
8. Прекратяване

Двете страни могат да прекратят това Споразумение по всяко време в писмен вид без предизвестие.
9. Промени

Acton си запазва правото да променя тези условия за употреба по всяко време чрез нанасяне на поправки на тази страница, дори и при съществуващи договорни отношения. Acton ще информира Потребителите най-малко 30 (тридесет) дни преди прилагането на промените чрез електронна поща.

В случай че Потребителят не възрази в рамките на 14 (четиринадесет) дни след получаването, промените стават валидни в деня след последният ден от 14-дневния период за възражения. В случай че Потребителят възрази срещу промените, договорът ще бъде продължен според първоначалните общи условия.
10. Разни

В случай че някоя или част от разпоредбите в това Споразумение са невалидни, останалите разпоредби ще продължат да бъдат валидни, докато невалидната разпоредба ще бъде заменена с разпоредба, която отговаря на взаимните намерения на страните и е според съответните законови изисквания.
11. Запитвания за Уебсайта

Моля, свържете се с нас на info@acton.bg за всякакви въпроси или коментари, които имате, по отношение на Уебсайта.